LMUN‏ > ‏מידע לנציג‏ > ‏

כללים לדיון


כללי הדיון במודל האו"ם

כפי שנהוג בכנסי מודל האו"ם בארץ ובעולם, הדיון בכנס יתקיים לפי כללים וחוקים רשמיים. הדיון בארבע ועדות LMUN ינוהל ע"י יושבי הראש של הועדה, שהם האחראים הבלעדיים להאצלת הסמכויות בועדה ולאישור הצעות החלטה.

במשך כל זמן הדיבור בועדה, יחוייב הדובר בעמידה עד לסיום דבריו או קבלת תשובה לשאלתו.

לא יתקיים שיח בין הנציגים בזמן שדובר אחר נואם.

לא יתקיים דיון בין נציג ויושבי הראש.

דברי הנציג לא ינוסחו בגוף ראשון יחיד או שני (כולל בהצהרות עמדה ובהצעות החלטה), אלא בפנייה כדוגמת "נציג מדינת ליאו באק טוען כי.." / "האם מדינת ליאו באק משוכנעת ש..".

 

להלן דרכי התבטאות בועדה:

  1. בקשות ודרישות-

הביטוי

הסבר

ניתן להפריע לדובר?

דרוש תומך?

ניתן לערעור?

מוחלט ע"י:

בקשה אישית

בקשה לגבי נוחיות כמו הגברת קול הדובר או פתיחת חלון...

כן

לא

לא

יו"ר

דרישה להבהרה

דרישת מידע מהיו"ר

לא

לא

לא

יו"ר

דרישת התנצלות

במקרה בו מרגיש נציג שהדובר פגע, הכפיש או מסר עובדות שקריות על מדינתנו הוא רשאי להפסיק את הדובר ולהכריז "דרישת התנצלות". לאחר שיקבל אישור, יסביר את סיבותיו לדרישה. הנציג הנואם איננו מחויב בהתנצלות או נימוק של דבריו

כן

לא

לא

יו"ר

  1. קריאות-

הביטוי

הסבר

ניתן להפריע לדובר?

דרוש תומך?

ניתן לערעור?

מוחלט ע"י:

קריאה להאריך/לצמצם משך דיון

שינוי משך הדיון

לא

כן

כן

הצבעת רוב/ יו"ר

קריאה לעבור מיידית להצבעה

הפסקת זמן בעד וזמן נגד ומעבר להצבעה

לא

כן

כן

הצבעת רב/ יו"ר

קריאה לפיצול הועדה

במקרה שתוצאות ההצבעה צמודות, ניתן לפלג את הועדה לבעד או נגד, ללא נמנעים.

לא

כן

כן

הצבעת רב/ יו"ר

קריאה להצבעה שמית

סבב שמות, בו תצהיר כל מדינה על עמדתה בהצבעה (בעד, נגד או נמנעת)

לא

לא

לא

הצבעת רב/ יו"ר

קריאה לערער על החלטת היו"ר

במידה שהנציג אינו מסכים עם היו"ר הוא רשאי לבצע קריאה זו.

לא

כן

כן

הצבעת רב

קריאה לשלחן את ההצעה

דחיית הדיון על הצעת ההחלטה לשלב מאוחר יותר.

לא

כן

כן

הצבעת רב/ יו"ר

קריאה לשקול מחדש את הצעת ההחלטה

קורא לדיון נוסף והצבעה חוזרת על ההצעה.

לא

כן

לא

רב של 2/3 או יו"ר

 

Comments